Projekt nebyl v roce 2021 ze strany MŠMT zatím vyhlášen.

Aktuální informace o projektu

25. 8. 2021

Vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás na prahu nového školního roku informovala o stavu programu Sportuj ve škole, který od roku 2018 ve spolupráci s Vámi úspěšně realizovala Asociace školních sportovních klubů ČR (AŠSK ČR) v 954 základních školách, resp. jejích školních družinách.

V roce 2021 nebylo ze strany MŠMT ani Národní sportovní agentury pokračování programu Sportuj ve škole žádným způsobem podpořeno: k dnešnímu dni nebyla vypsána žádná Výzva, která by navázala na stávající úspěšné cvičení dětí ve školních družinách a podpořila by rozvoj pohybové gramotnosti všech dětí prvního stupně škol, a to bez rozdílu ve výkonnosti či pohybových předpokladech. Asociace opakovaně informovala e-mailovou poštou, dopisy i při osobních jednáních vedení MŠMT i Národní sportovní agentury o obrovské absenci pohybu u všech dětí a opakovaně urgovala (i díky Vaší zpětné vazbě z 825 evaluačních dotazníků Sportuj ve škole 2020) vytvoření podmínek pro pokračování projektu včetně dodržování podmínek homogenity skupin při cvičení dětí. Je nám velmi líto, že přes veškerou naši snahu nedošlo k finanční podpoře státu při pokračování programu, navazujícího na projekt Hodina pohybu navíc, a že desetitisíce dětí ve školních družinách 954 základních škol nebudou v roce 2021 podpořeny v možnosti realizovat pohybové aktivity v rámci projektu Sportuj ve škole.

AŠSK ČR si je vědoma jak obrovského významu projektu, tak negativního dopadu pandemie Covid-19 především na dětskou populaci.

Tristní propad realizace jakýchkoliv pohybových činností pro všechny děti + významné zvýšení obezity s predikcí zhoršení zdravotního stavu dětí v následujících letech + vysoký počet dětí "ztracených" ve virtuální realitě digitálního světa - to vše vnímáme jako obrovské riziko pro další období a pro zdravý vývoj dětské populace, se kterou - stejně jako Vy - každý den trávíme čas ve školách i při mimoškolních aktivitách.

Proto Vám za AŠSK ČR deklaruji naši pokračující snahu a aktivitu při hledání všech možností pro pokračování programu Sportuj ve škole v roce 2022.

Pro Vaši informaci uvádím všechny aktivity, které v roce 2021 realizovala Asociace:

 

a) v červenci a srpnu 2021 proběhlo na 119 základních školách 200 Letních kempůAŠSK, navazujících na Vzdělávací dny 2020: tento projekt MŠMT byl dle zpětné vazby velmi úspěšný a návaznost na RVP, stanovená Asociací jako jedna z podmínek zúčastněným školám, byla kvitována jako logické pravidlo, potřebné pro splnění účelu Výzvy MŠMT;

 

b) v 2 500 školních sportovních klubech AŠSK ČR byly od června 2021 realizovány mimoškolní pohybové aktivity,a to v návaznosti na uvolnění podmínek a na návrat dětí do škol; tato činnost byla podporována z vlastních prostředků Asociace; funkční členská základna spolku, čítající 150 000 členů, je připravena navrátit se k pravidelné činnosti školních sportovních klubů;

 

c) ve školním roce 2020/2021 nebyly kvůli pandemii Covid-19 vyhlášeny ve Věstníku MŠMT žádné školní sportovní soutěže; v květnu 2021 zaslala Asociace návrh struktury těchto soutěží pro MŠMT a v červenci předala AŠSK všem Krajským úřadům v celé ČR návrhy rozpočtů těchto soutěží jako podklad pro vyhlášení Výzvy MŠMT; k dnešnímu dni stálečekáme na informace o (ne)konání sportovních soutěží včetně jejich rozsahu a financování ve školním roce 2021/22;

 

d) v roce 2021 AŠSK ČR zorganizovala soutěžní pohybové výzvy škol a učitelů TVv celé ČR včetně distančních sportovních soutěží, které probíhaly v době osobní neúčasti žáků ve výuce na mnoha školách a jejich snahou bylo udržet alespoň částečně děti i dospělé u pohybových aktivit, byť v omezených podmínkách - velmi Vám děkujeme za účast v těchto soutěžích a za jejich organizaci a podporu;

 

e) ve školním roce 2021/22 bude Česká školní inspekcerealizovat měření tělesné zdatnosti žákůvybraných ročníků ve všech školách České republiky: Asociace byla přizvána ke spolupráci s ČŠI a prostřednictvím svých okresních koordinátorů se bude podílet na tomto významném šetření;

 

f) ve školním roce 2021/22 nabídne AŠSK ČR základním školám realizaci Fit testu, který zábavnou formou ověřuje tělesnou zdatnost dětí I. stupně základních škol.

 

O všech těchto a dalších aktivitách budete průběžně informováni newslettery AŠSK ČR; další informace najdete na našich webových stránkách a na sociálních sítích.

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

přeji Vám a všem dětem a pedagogům ve školách úspěšný vstup do nového školního roku.

Nám všem přeji, aby tento školní rok byl lepší nežli rok předchozí.

 

Mgr. Svatava Ságnerová

Prezidentka Asociace školních sportovních klubů ČR, z.s.

Starobylá 999/1a, 149 00 Praha 4-Háje

e-mail: sagnerova@assk.cz

mobil: +420 605 702 141

 

Zpět